බුද්ධ මන්දිරය ඉදිකිරීම

29 Nov

බුද්ධ මන්දිරය ඉදිකිරීම

2016 වසරේ ටෙන්ට් ආවරණයකින් ආවරණය කරමින් වැස්සෙන් අව්වෙන් බුදු පිළිම වහන්සේ බේරා ගැනීමට මහත් වෙහෙසක් දරන්නට සිදුවිය.

2017 වස‍රේ බුදු පිළිම වහන්සේට ආවරණයක් සකස් කළ යුතු බව ශ්‍රී සුගතාරාම දායක දායිකාවන්ට දන්වා සිටි විට ඒ සඳහා විශාල දායකත්වයක් දායක දායිකා පිරිස ලබා දෙන ලදී.

වැඩ නිම කොට අලංකාර බුද්ධ මන්දිරයක් ගොඩනැගීම සඳහා මූලිකව දායකත්වය ලබා දුන් පින්වතුන් අතර

  • ලීලාවතී මහත්මිය
  • සුසිලා ජයසිංහ මහත්මිය
  • අචිර කළුහෙන්දිවල මහත්මා
  • කරුණාසේකර නෝනා මහත්මිය
  • චන්ද්‍රතිලක බණ්ඩාර මහත්මා

ඇතුළු අප දායක දායිකාවන් නොමසුරුව ආධාර කරමින් ඉදිකරන ලදී.

බුද්ධ මන්දිරය විවෘත කිරීම 2018 සැප්තැම්බර් 08 වෙනි දින 6 වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් සිදු කරන ලද බව සතුටින් දන්වා සිටිමි.

මෙම උතුම් බුද්ධ මන්දිරය ඉදිකිරීම සඳහා දායක වූ ශ්‍රමය ලබාදුන් අප දායක දායිකා පින්වතුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් උතුම් නිවන් සුවයම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.