නවම්

11 Dec

නවම්

 • පෙ: ව: 6.30 ට අටසිල් සමාදන් වීම හා බුද්ධ වන්දනාව.
 • පෙ: ව: 7.30 ට උදෑසන දානය ගැනීම.
 • පෙ: ව: 8.00 ට ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශනයට සවන් දීම.
 • පෙ: ව: 9.00 ට මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීම.
 • පෙ: ව: 10.00 ට ගිලන්පස පිළිගැන්වීම.
 • පෙ: ව: 10.30 ට බුද්ධානුපස්සති භාවනාව වැඩීම.
 • පෙ: ව: 11.00 ට දහවල් බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම.
 • පෙ: ව: 11.30 ට දහවල් දානය ගැනීම.
 • ප: ව: 1.00 ට පිරිත් සජ්ඣායනා කිරීම.
 • ප: ව: 2.00 ට ධර්ම දේශනාව, ස්වාමීන්වහන්සේ නමක් වැඩමවා කරනු ලබන ධර්ම දේශනාව.
 • ප: ව: 3.00 ට ගිලන්පස ගැනීම.
 • ප: ව: 4.00 ට ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශනයට සවන් දීම.
 • ප: ව: 5.00 ට සීල පවාරණය.

වස් කාලය තුළ සතිපතා බෝධි පූජා පැවැත්වීම, ශ්‍රමදාන වැඩසටහන්, ධර්මදේශනා යන අතිරේක වැඩසටහන්ද පැවැත්වීම.